Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Новини

Від “Зеленого Світу”  

СТАТУТ УЕА ЗЕЛЕНИЙ СВІТ 2016.
 02.12.2020 14:50:08
«Зареєстровано»

 

«Затверджено»

зміни і доповнення внесені

             XIV з’їздом

 Громадської  організації Українська  екологічна асоціація

          «Зелений світ»

 

Протокол XIV з’їзду

     Громадської організації      Українська екологічна асоціація

              «Зелений світ»

      Голова з’їзду

  Ю.І. Самойленко

 

Державна реєстрація змін

до установчих документів

юридичної особи

18.10.2016 р.

 

Код: 195476029446

 

 

 

 

                      СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Українська екологічна асоціація

                      «Зелений світ»

 

                                     (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

                                   

                                       м. Київ – 2016 рік

 

 


1.                ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація Українська екологічна асоціація «Зелений світ » (далі - Організація) є добровільною неприбутковою, всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі загальних інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

 

1.2. Повне найменування Організації - Громадська організація Українська екологічна асоціація «Зелений світ».

 

1.3. Скорочене найменування – ГО УЕА «Зелений світ».

 

1.4. Назва англійською мовою – Ukrainian environmental association «Zeleny svit».

 

1.6. Громадська організація Українська екологічна асоціація «Зелений світ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

 

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

 

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

 

1.9. Діяльність Організації поширюється на територію України та має право на здійснення міжнародних зв'язків.

 

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.

 

1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочинні), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 

 

 

 

2.     МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Головною метою Організації є:

сприяння розвитку України на засадах сталого розвитку, забезпечення громадянам України права на здорове середовище проживання та екологічну безпеку, формування нового природоохоронного менталітету, збереження та відтворення природних ресурсів, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян, задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших загальних інтересів своїх членів та суспільних інтересів громадян України,  без отримання  доходів  та  прибутків.

 

2.2. Основними завданнями Організації є:

 

 2.2.1. залучення в установленому порядку громадськості до активної діяльності щодо розв’язання екологічних проблем в Україні та у всьому світі;

 

 2.2.2. здійснення широкого співробітництва з вітчизняними, закордонними та міжнародними громадськими організаціями, що виступають за екологічну безпеку, захист прав людини, мирну співпрацю у всьому світі;

 

 2.2.3. сприяння забезпечення гласності результатів екологічних спостережень та експертиз, проведення в установленому порядку громадських екологічних експертиз проектів розміщення, будівництва та реконструкції промислових підприємств, об’єктів енергетики, транспорту, сільського господарства, сервісу та інших галузей економіки;

 

 2.2.4. брати участь в розробці, організації та проведенні наукових та прикладних досліджень і робіт з напрямків діяльності Громадської організації Українська екологічна асоціація «Зелений світ»;

 

 2.2.5. організовувати, проводити і брати участь в навчанні та підвищенні організаційних можливостей членів Організації, наукових конференціях, семінарах,  лекціях, конкурсах, фестивалях, святкових заходах, прес-конференціях, пікетуваннях, мітингах, демонстраціях, благодійних та інших заходах з соціальних та екологічних питань, що не суперечить чинному законодавству України;

 

 2.2.6. у встановленому законом порядку, брати участь у вдосконалені та розробці законодавчих актів у галузі захисту навколишнього природного середовища, екологічному обґрунтуванню програм розвитку промисловості, об'єктів енергетики, транспорту, сільського, лісового, водних та рибних господарств, а також в підготовці проектів, постанов та рішень, в тому числі альтернативних, що стосується збереження та відновлення викопних ресурсів та навколишнього природного середовища в цілому; 

 

 2.2.7.сприяти вдосконаленню технологій виробництва, перепрофілюванню або припиненню діяльності підприємства, які зумовлюють небезпеку навколишньому природному середовищу та негативно впливають на здоров’я людини;

 

2.2.8. організація має право реалізовувати свою мету шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво, взаємодопомогу, утворення відповідно до закону «Про громадські об’єднання» громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений Законом.

 

2.3. Організація має право:

 

2.3.1. представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів та суспільні інтереси громадян України у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, співпрацювати з іншими неурядовими організаціями;

 

2.3.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

 

2.3.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

 

2.3.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 

2.3.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

 

2.3.6. проводити мирні зібрання та пікетування;

 

2.3.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

 

2.3.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

 

2.3.9. засновувати засоби масової інформації;

 

2.3.10. укладати будь-які правочинні цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

 

2.3.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

 

2.3.12. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо Організацією або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства) для виконання мети та сприяння здійснення мети Організації;

 

2.3.13. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

 

2.3.14. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

 

2.3.15. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі міжнародних;

 

2.3.16. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень органів державної та місцевої влади;

 

2.3.17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

 

2.3.18. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

 

2.3.19. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

2.3.20. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

 

2.3.21. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

 

2.3.22. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

 

2.3.23. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

3.1. Членство в Організації є добровільним.

 

3.1.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

 

3.1.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника подається до керівництва відокремлених підрозділів, або до Зеленої Ради, Великої Зеленої Ради, З’їзду. Рішення ухвалюється на засіданні відповідного органу до якого, звернувся заявник.

 

3.2. Права члена Організації:

 

3.2.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

 

3.2.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

 

3.2.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

 

3.2.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Великої Зеленої Ради та вимагати розгляду скарг та заяв на її засіданні або на черговому З’їзді Організації;

 

3.2.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

 

 3.3.. Члени Організації зобов’язані:

 

3.3.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

 

3.3.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

 

3.3.3. сприяти здійсненню завдань Організації;

 

3.3.4. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

 

 3.4. Членство в Організації припиняється у випадках:

 

3.4.1. виходу із Організації за власним бажанням;

 

3.4.2. виключення із Організації, за рішенням Зеленої Ради, Великої Зеленої Ради, З’їзду, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації та своїми діями дискредитує Організацію, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин впродовж одного року.

3.5. для особливо визначних членів Організації вводиться звання Почесного члена «Зеленого світу». Положення про Почесного члена «Зеленого світу» розробляється і затверджується Зеленою Радою.

 

4.КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 4.1. Керівні органи Організації обираються на чотири роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

 

 4.2. З’їзд – вищий керівний орган управління Організації.

 

 4.2.1. З’їзд є вищим керівним органом Організації. З’їзд скликається не рідше ніж один раз на чотири роки Великою Зеленою Радою або Головою Організації;

 

 4.2.2. у зв’язку з надзвичайними ситуаціями може бути скликаний позачерговий З’їзд Організації з ініціативи однієї третини відокремлених підрозділів Організації або Головою Організації. Норми представництва, за порядком обрання на З’їзд визначає Зелена Рада Організації. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 1/2 обраних делегатів згідно поданих протоколів, щодо делегування на З’їзд. Рішення З’їзду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів;

 

4.2.3. до виключної компетенції З’їзду належать такі питання: визначення основних напрямків статутної діяльності Організації; затвердження статуту Організації та внесення змін та доповнень до нього; обрання Голови Організації та його заступників; персонального складу Великої Зеленої Ради та Зеленої Ради; членів Контрольно-ревізійної комісії; затвердження звітів Голови Організації, заступників Голови та голови Контрольно-ревізійної комісії; призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

 

4.2.4. кожен делегат З’їзду Організації має один голос. Рішення про делегування на З’їзді, приймається на конференціях (загальних зборах) відокремлених підрозділів Організації та фіксується протоколом, який направляється до Виконавчої управи Організації;

 

4.2.5 протокол З’їзду ведеться секретарем З’їзду та підписуються Головуючим на З’їзді та секретарем, які обираються З’їздом. Зберігання всіх протоколів З’їздів здійснюється Виконавчою управою;

 

4.2.6. рішення, прийняті на З’їзді, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті;

 

4.2.7. з’їзд може проводитися за допомогою засобів електронного зв’язку, рішення про яке ухвалює Зелена Рада. У цьому разі процедура делегування відокремленими підрозділами відповідає п.4.2.4. цього Статуту;

 

4.2.8. Делегатами З’їзду без делегування відокремленими підрозділами вважається Голова, його заступники та члени Великої Зеленої Ради;

 

 4.3. Велика Зелена Рада та Зелена Рада - органи Організації, які діють між З’їздами.

 

 4.3.1. Велика Зелена Рада – орган Громадської організації Української екологічної асоціації «Зелений світ», який діє між З’їздами та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Організації, крім питань віднесених до виключної компетенції З’їзду. Засідання Великої Зеленої Ради проводяться не рідше одного разу на рік і є правочинним, якщо в його роботі взяло участь більше половини членів . Рішення вважаються ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні;

 

 4.3.2. до складу Великої Зеленої Ради входять Голова Організації, його заступники, директор Виконавчої управи, члени Зеленої Ради, голови комісій та голови відокремлених підрозділів громадської організації. Члени Великої Зеленої Ради мають право бути делегатами З’їзду поза квотою;

 

4.3.3. Зелена Рада – постійно діючий орган Організації, до складу якого входять: Голова Організації, його заступники, директор Виконавчої управи, та активні члени Організації, кількісний та персональний склад якої визначає З’їзд, за поданням Голови Організації;

 

4.3.4. Зелена Рада уповноважена вирішувати усі питання поточної діяльності Організації, крім питань віднесених до виключної компетенції З’їзду, та Великої Зеленої Ради. Засідання Зеленої Ради проводяться не рідше одного разу на квартал і є правочинним, якщо в його роботі взяло участь більше половини її членів. Рішення вважаються ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні. Рішення, прийняті Зеленою Радою, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті;

 

4.3.6. Зелена Рада на своїх засіданнях: заслуховує затвердження планів діяльності Організації та результатів їх виконання; затвердження Положень про профільні комісії з питань діяльності Організації; вирішення питань заохочення членів Організації; звіти голів профільних комісій, голів відокремлених підрозділів Організації, а також їх відкликання; підготовка рішення про припинення діяльності Організації, з подальшим винесенням його на З’їзд; затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації;

 

4.3.3. під час проведення заочних засідань керівних органів за допомогою використання засобів зв’язку, кворум на засіданнях рахується без вимоги фізичної присутності їх членів. У цьому випадку членів засідання реєструє секретар засідання, якого обирають(призначають) терміном на 6 місяців, чи інший термін, члени Зеленої Ради на першому після обрання їх З’їздом засіданні. Секретар обирається з певною періодичністю на визначений органом термін. Секретар реєструє учасників засідання, веде протокол, приймає зауваження пропозиції, які надходять в електронній формі, здійснює інші дії, необхідні для проведення засідання. Також, для ознайомлення розсилає електронними засобами зв'язку протокол та інші матеріали членам керівного органу.

 

4.4. Голова організації та його заступники.

 

4.4.1. Голова Організації та його заступники обираються З’їздом на чотири роки у відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання;

 

 4.4.2. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації, вправі вносити на розгляд пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації в межах, встановлених даним Статутом, З’їздом та Великою Зеленою Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень. Він є розпорядником банкових рахунків з правом першого підпису;

 

 4.4.3. Голова Організації діє від імені Організації без довіреності представляє Організацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами, іншими громадськими організаціями, міжнародними спільнотами; укладає від імені Організації угоди, контракти; видає доручення; відкриває рахунки в установах банків; видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Організації документи; здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Організації; підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи; має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Організації; укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Організації. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

 

 4.4.5. вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, З’їзду, та Великої Зеленої Радим Організації;

 

 4.4.6. звітує про свою роботу та роботу Зеленої Ради перед З‘їздом Організації. Звітування здійснюється на черговому З’їзді Організації. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації;

 

 4.4.7. заступники Голови Організації можуть виконувати обов’язки Голови Організації, відповідно до розподілу обов’язків, на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки;

 

 4.4.8. заступники Голови Організації мають виконувати окремі повноваження Голови Організації за його дорученням, беруть участь у роботі З’їзду поза квотою;

 

 4.4.9. заступники Голови Організації, відповідно до розподілу обов’язків, здійснюють керівництво організаційною роботою Організації; організовують та беруть участь у підготовці засідань, нарад, семінарів, конференцій, З’їздів Організації; зосереджують свої зусилля на організації розвитку Організації, насамперед на утворенні та становленні відокремлених підрозділів; являються членами Великої Зеленої Ради та Зеленої Ради, беруть участь у роботі З’їзду поза квотою;

 

 4.4.10. рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути подані до Зеленої Ради Організації або винесені на розгляд чергового З’їзду. У разі не згоди із рішенням Зеленої Ради Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність керівних органів, можуть бути оскаржені до чергового З’їзду.

 

5. ВИКОНАВЧА УПРАВА АСОЦІАЦІЇ

 

 5.1. Виконавча управа Організації є виконавчим робочим органом Організації, який здійснює виконання статутних завдань, регламентуючих документів Організації, рішень З’їздів, Великої Зеленої Ради, Зеленої Ради , наказів та розпоряджень Голови,  здійснює поточну діяльність Організації.

 

 5.2. Проводить організаційну роботу та веде звітну документацію Організації.

 

 5.3. Виконує інформаційне забезпечення всіх учасників Організації, в тому числі відокремлених підрозділів Організації.

 

 5.4. Керівництво Виконавчою управою здійснює директор, якого призначає Голова Організації та затверджується рішенням Зеленої Ради.

 

 5.5. Директор Виконавчої управи Організації є уповноваженою особою Організації, має право представляти Організацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами, іншими громадськими організаціями, міжнародними спільнотами, має право підпису фінансових документів, в установах банків у межах своєї компетенції; організує виконання ухвал вищих органів Організації, укладає від імені Організації договори, угоди тощо; розробляє і видає нормативні документи, накази, розпорядження, являється членом Зеленої Ради та Великої Зеленої Ради, бере участь у роботі З’їзду поза квотою; проводить засідання Зеленої Ради у випадку неможливості виконання цих обов’язків з поважних причин Головою Організації або його заступниками.

 

 5.6. Директор Виконавчої управи організує постійні зв’язки з природоохоронними урядовими та неурядовими громадськими організаціями; висвітлює діяльність Організації в ЗМІ; розглядає пропозиції та готує рішення щодо роботи та складу діючих та нових комісій Організації, утворення нових відокремлених підрозділів.

 

6. КОНТРОЛЬНО - РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

 6.1. Контрольно-ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль та контроль за статутною діяльністю Організації. Обирається З’їздом та йому підзвітна, подає йому на затвердження результати проведених перевірок.

 

 6.2. Перевірки проводяться Контрольно-ревізійною комісією за дорученням З’їзду, керівних органів Організації, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації.

 

 6.3. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, фінансових та інших документів, а також особистих пояснень з приводу діяльності та її відповідності статутним і програмовим нормам Організації.

 

 6.4. Контрольно-ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергового З’їзду або Великої Зеленої Ради, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм чинного законодавства, цього Статуту або зловживань з боку посадових осіб Організації чи її членів.

 

 6.5. Контрольно-ревізійна комісія складається із членів Організації, які непідконтрольні в своїй діяльності органам, які вона перевіряє.

 

 6.6. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Зеленою Радою Організації, а у разі його відсутності – положеннями цього Статуту.

 

7. ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ПРОФІЛЬНІ КОМІСІЇ

 

7.1. Постійно діючі профільні комісії створюються для ефективнішої роботи Організації за відповідними напрямками-профілями. Кількісний та персональний склад таких комісій формується З’їздом, Великою Зеленою Радою, Зеленою Радою, а діяльність та процедурні особливості роботи визначаються Положенням про Постійно діючі профільні комісії, який затверджується Зеленою Радою.

 

7.2. До складу Постійно діючої профільної комісії входять члени Організації. До експертної, організаційної та ін. робіт можуть залучатися не члени  Організації.

 

7.3. Постійно діючі профільні комісії підзвітні та підконтрольні керівним органам Організації.

 

                8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 8.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

 

 8.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З’їздом, в період між З’їздами – Зеленою Радою Організації.

 

 8.3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що територіально розташований і діє в межах адміністративно-територіальної державної одиниці (села, селища, міста, району, області) та здійснює всі або частину функцій Організації, делегованих філії Зеленою Радою.

 

 8.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.

 

 8.5. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються З’їздом Організації, а в період між З’їздами, Зеленою Радою, за поданням Голови Організації і діють на підставі довіреності.

 

 8.6. Відокремлені підрозділи Організації створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік та легалізуються, після затвердження на засіданні Зеленої Ради Організації, шляхом реєстрації або повідомлення про своє заснування за місцем утворення згідно із Законом.

 

 8.7. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі цього Статуту або можуть керуватись своїми положеннями, що прийняти їхніми вищими керівними органами, які не суперечать Статуту Організації.

 

 8.8. Відокремлені підрозділи Організації можуть використовувати в своїй діяльності символіку Організації.

 

 8.9. Відокремлені підрозділи Організації мають право самостійно формувати свою структуру. Організації нижчого рівня входять до організацій вищого рівня, відповідно до адміністративно-територіального поділу України, діяльність яких збігається з діяльністю Організації та представляють Організацію на місцевому рівні.

 

 

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

 9.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

 

 9.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

 

 9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

 

 9.4. Організація може організовувати обмін делегаціями, форуми та конференції за участю іноземних партнерів, семінари, змагання, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України.

 

9.5. Організація має право проводити спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, опубліковувати їх результати.

 

9.6. Реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 

 

10. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 

 10.1. Джерелами фінансування  Організації є вступні та членські внески, благодійні внески, добровільні пожертви від громадян, підприємств, установ та організацій, у тому числі міжнародних, та  на інші джерела, не заборонені законом.

 

10.2. Організація може мати власні кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

 

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел, не заборонених законом.

 

 10.4.Оримані в результаті діяльності доходи (прибутки) спрямовуються виключно на фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, зазначених в цьому статуті, і не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

 Доходи або майно Організації цього Статуту, не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника неприбуткової організації, пов’язаних та її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи та фонди).

 

 10.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 

 

 10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

 

 10.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

 10.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

 10.9. У разі припинення діяльності Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації Організації, її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

 11.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

 

 11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням З’їзду, якщо за це проголосували не менше як 3/4 делегатів З’їзду Організації. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

 

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску,  ліквідації, злиття, поділу, перетворення або приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації, при цьому Активи Організації  повинні бути переданими одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення діяльності юридичної особи.

 

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності .

 

12.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається З’їздом , якщо за це проголосували ¾ делегатів З’їзду Організації. З’їзд створює ліквідаційну комісію або доручає Виконавчій управі здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

 

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за це проголосувало не менш 3/4 делегатів З’їзду Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

 

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

 

« До новин цієї рубрики
« До головної сторінки новин »

(C) 2005-2021 УЕА “Зелений Світ”
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(050)-480-20-85 Олена Хохлова
(044) 289-16-80, zeleniysvit@ukrpack.net