Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Проекти

Проекти  

Програма УЕА "Зелений світ"
 19.11.2013 13:06:35
ПРОГРАМА

 

ПРОГРАМА

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ

                    «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ»

Українська екологічна асоціація «Зелений світ» (далі «ЗС»), вважає, що фундаментальним правом лю­дини є право на здорове життя в екологічно чистому середовищі. Єд­нання з природою, можливість ко­ристування всіма її дарами, лежить в основі щасливого, повнокровного і вільного життя людини.

Деградація природного середовища під впливом технічного наступу на природу, нівечить гармонію людсь­кого буття, спотворює духовний світ людини, робить її немічною і неві­льною. Виснаження ресурсів приро­ди, породжує глобальні і регіональ­ні проблеми, веде до всесвітнього Апокаліпсису — загибелі людства.

Поділяючи глобальні турботи люд­ства, сповідуючи філософію вижи­вання, створення нового світового порядку без війн, насильства та екологічних катастроф типу Чорно­бильської, Аральської та інших, «ЗС» проголошує головним своїм пріоритетом рідну Україну — бать­ківщину народів, що проживають на цій древній слов'янській землі.

Екологічний стан України — наш спільний біль, наша колективна три­вога, наша історична відповідаль­ність.

Україна XX1 століття охопле­на екологічною кризою, яка в окре­мих регіонах перетворена на справ­жню екологічну катастрофу. При­родне середовище України сплюндроване. Стоїть перед загрозою зникнення не лише рідкісних пред­ставників флори, фауни, унікальних ландшафтів, але й перед фактом де­далі зростаючого винищення таких дорогих нашому серцю типових краєвидів і екосистем, як степові, лісові, гірські, що становлять красу і гордість України.

Україна, яка упродовж віків вва­жалася однією з найбагатших, найврожа

 йніших, найчарівніших країн Європи, відзначаючись сприятливими  природни _

ми умовами, прекрасними родючими землями, здоровим кліма­том, сьогодні перетворилася на міс­це концентрації підприємств важ­кої, видобувної, хімічної промисло­вості, атомних електростанцій, вій­ськових та інших об'єктів і просто звалищ, які спотворюють і забруд­нюють навколишнє середовище.

Сьогодні Україна веде сумний пе­ред  в Європі за багатьма показниками серцево-судинних, он­кологічних і генетичних захворю­вань.

Погіршення здоров'я народу Ук­раїни все більше визначається ка­тастрофічним станом природного се­редовища поряд з низькою якістю життя в усіх його проявах: умови праці і відпочинку, житло і побут, харчування та охооона здоров'я, мо­ральний стан. Особливо згубно ці чин­ники впливають на фізичне, психіч­не, моральне здоров'я дітей — май­бутнього народу.

 

 

Кризова екологічна ситуація на Україні виникла внаслідок:

    дії  екологічно   байдужого еко­номічного   механізму  в   умовах   хи­жацької   експлуатації   ресурсів   Ук­раїни    різними  її відомствами;

    бюрократичної  організації  сус­пільства і монополізації окремих га­лузей,   надцентралізації,     за     умов  яких той,   хто приймає  рішення,  неуявляє всієї сукупності його еколо­гічних наслідків;   екологічної  неком­петентності і безвідповідальності пе­ред народом технократичного управ­лінського    персоналу;

    низької технологічної культури  виробництва і   хижацької спрямова­ності   використання   природних    ре­сурсів,     повного    пріоритету    одер­жання продукту перед збереженням придатного   для  життя  середовища;

    дегуманізації  суспільства  і деформації   системи     цінностей,  праг­нення   до  надмірно   індустріального способу    життя;

    наростання   розриву  між зага­льним культурним рівнем  і мораль­ним  станом  населення  і  зростанням технологізації життя: стан навко­лишнього середовища — це лише віддзеркалення поточного культур­ного стану нації, її духовності, її економіки;     

 — граничної слабкості суспільних структур і механізмів, у тому чис­лі законодавства, які захищають  природу.

«ЗС» закликає  Уряд, всі ланки полі­тичної та економічної влади в Ук­раїні, зупинитися в гонитві за сьо­годенними і дозерними економічни­ми вигодами, що здобуваються ці­ною нещадної експлуатації природних ресурсів та людського здрров'я, треба негайно припинити ннщення тих багатств природи,

які належать не лише нам, а й прийдешнім по­колінням.

Тільки люди, які щиро люблять при­роду, яким не байдуже майбутнє своїх дітей, свого народу, можуть зупинити згубну руйнацію природ­ного середовища. Тільки ті, хто від­чуває свою відповідальність перед історією за долю України, здатні висунути альтернативні конструк­тивні програми виходу з екологіч­ної кризи.

Відповідальність передусім лежить на тих, хто приймає важливі полі­тичні, економічні, соціальні рішен­ня, які безпосередньо впливають на екологічну ситуацію. Але й всі ми  мусимо боротися зі своїми проти­природними, егоїстичними, надмірно споживацькими звичками і вчинка­ми. Кожному треба переглянути свою систему цінностей, віддавши перевагу пошані до природи, сво­боді самовираження, справжній мо­ральності, що грунтується на істин­но народних святощах — любові до землі, до нашого живого і сущого. Наша свідомість, наша воля повин­ні змінити закони суспільства, дія яких призвела до нинішнього ката­строфічного стану природне середо­вище.

«ЗС» закликає об'єднуватися всіх, хто стурбований долею нашої зем­лі і наших дітей, всіх, хто шукає шляхів виходу з екологічної кризи і готовий заради цього змінити своє мислення, свої звички і працювати над кардинальною зміною ставлен­ня суспільства до природи, захи­щаючи рідний край, планету від тех­нократичного плюндрування.

Рух  за   відновлення   і  збереження  середовища — складова частина спільних дій людства за виживан­ня, фізичне і моральне здоров'я на­ції,     прогрес науки, освіти, культури.

 

Екологічний світогляд — невід'єм­на частина нового політичного мис­лення. Світ може вижити, тільки навчившись мислити по-новому.

І. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

1.  Право  на гідне середовище  — одне з основних прав    людини, яке може    бути    реальним    тільки    за умови вільного і свідомого вибору з додержанням екологічної  безпеки.

2.         Першим кроком і основою фор­мування більш  гармонійних   стосун­ків людини і природи повинна ста­ти  гуманізація,   демократизація,  де-ідеологізація  і  демілітаризація   сус­пільства.

Права меншості не повинні пору­шуватися більшістю при підготовці альтернативних варіантів і прийнят­тя рішень незмІнно треба прагну­ти до консенсусу.

3.  Всі  сфери життя    і  діяльності  людини  повинна пронизувати сучас­на екологічна мораль,   яка   грунту­ється на  безумовній  повазі  до свя­щенного   дару життя,   усвідомлення особистої    відповідальності      перед всесвітом,   перед      сьогочасними     і прийдешніми   поколіннями,   прагнен­ні передати їм більше, ніж взято від природи.

4.            Історичну перспективу мають ті суспільні рухи та ідеї, практичне вті­лення  яких  не суперечить     законо­мірному    проходженню     біосферних процесів.   В економіці,   політиці, ви­хованні  пріоритетними    мають  бути екологічні вимоги.

5.            В будь-якій діяльності необхід­но   віддавати   перевагу   збереженню природного   характеру   середовища, а не його техногенному перетворен­ню.   Необхідно  відмовитися   від   по­гляду на природу як на джерело  прибутків. Всі виробництва повин­ні орієнтуватися на технології, які зберігають природні ресурси,  ре­креаційний потенціал біосфери і не породжують відходів, котрі немож­ливо утілізувати.

6.          Всі  права на землю та її над­ра,  рослинний    покрів    і  тваринний світ, води та    інші природні ресурси України   належать всім  громадянам України.  Розпоряджатися ними мо­жуть демократично вибрані  Ради народних   депутатів.

7.          Дії «Зеленого    світу»    повинні спиратися на цілісну систему   сучас­них екологічних знань, вчення В.І.Вернадського про ноосферу  та   на прагнення     забезпечити у майбутньо­му автотрофність планетарних проек­тів людської діяльності.

II. НАПРЯМКИ  І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

1.     В сфері забезпечення здоров'я народу і формування екологічно

                              довершенного способу життя.

Забезпечення фізичного і мораль­ного здоров'я людей, оптимально де­мографічної ситуації, якості життя нинішнього і майбутніх поколінь з основною метою при розв'язанні еко­логічних проблем. «ЗС» бореться проти забруднення середовища будь-якими токсичними речовинами фізич­ної, хімічної і біологічної природи, за підвищення рекреаційних якостей середовища, здоровий спосіб життя, за максимально можливе ослаблення соціальних конфліктів шляхом удо­сконалення суспільних відносин, змі­ни в системі цінностей і деміліталізації.

Враховуючи, що від забруднення середовища найбільше терплять ді­ти і що вразливість їх організму майже зовсім не враховується дію­чими нормативами, «ЗС» буде доби­ватися зниження меж гранично до­пустимих концентрацій і безумовно­го їх дотримання в місцях перебу­вання дітей. «ЗС» сприятиме ство­ренню індустрії екологічно чистого харчування, насамперед, дитячого.

«ЗС» підтримуватиме створення громадських організацій, рухів, ко­мун, які виступатимуть за екологіч­но чистий спосіб життя, повсякден­ну фізичну культуру, відмову від алкоголю, тютюну, зловживання лі­ками.

 2. В сфері права і захисту прав людини   

«ЗС» наполягає на розробці кон­цепції екологічного правопорушення і злочину,

прийнятті законів, які передбачають покарання за еколо­гічні злочини, за приховування і спотворення екологічної інформації, а також на розробці механізмів їх застосування.

Необхідно прийняти закони про ядерну енергетику, про екологічну експертизу проектів, про заборону впровадження технологій, які не пе­редбачають можливостей кінцевої  утілізації побочної продукції та від­ходів.

«ЗС» буде допомагати сам і до­биватися надання соціальної, медич­ної та іншої допомоги жертвам еко­логічних аварій і катастроф.

«ЗС» захищатиме права окремих осіб і будь-яких об'єднань на гідне   середовище, буде захищати тих, хто зазнає переслідувань за природо­охоронну і іншу «зелену» діяль­ність.

 

3. В сфері інформації 

«ЗС» вважає, що інформація про стан навколишнього середовища, чистоту повітряного і водного ба­сейнів, грунтів, харчових продуктів, шкідливість промислових виро­бів і виробництв,  стан здоров'я, генетику людини є відкритим здо­бутком суспільства.

«ЗС» протестуватиме всіма засо­бами, до судового позову включно, проти будь-якого засекречування, замовчування і спотворення еколо­гічної інформації.

«ЗС» буде розвивати свої інфор­маційні структури і підтримуватиме створення незалежних засобів ма­сової інформації.

«ЗС» буде використовувати всі до­ступні засоби для поширення еко­логічних знань і інформації з метою привернути увагу суспільства до проблем екології, охорони середо­вища, захисту живих істот, здоров'я людини, збереження неповторності найдрібніших куточків нашого краю і всієї планети.

«ЗС» вважає за необхідне ство­рення Червоної книги екологічних ран України.

    4. В сфері виховання і освіти

Необхідна гуманізація, деідеологізація та демілітаризація усіх форм освіти та виховання. «ЗС» вважає, що іграшкова зброя несумісна з вихо­ванням гуманності та любові до природи.

З перших кроків розумного жит­тя, дитина повинна прилучатись до природи, в ній знаходити основи гармонійного, гуманістичного, опти­містичного світогляду.

Екологічні знання мають поширю­ватись, в першу чергу, серед   вихователів, учителів.

 1.Пропаганда екологічного світо­гляду усіма : за­собами екологічних знань і інформадії.

2.  Утворення народних університетів, музеїв з метою організації  екологічної   освіти  і: природоохоронннх   дій.

3.  Участь у роботі урядових і неурядових організацїй, рухів, ініціа­тив, підготовка альтернативних пропозицій І проектів.

 5. Організація  екологічних експе­дицій, екологічного   моніторингу, створення банків даних і баз знань з  питань екології.

6.  Конференції,    «круглі     столи», диспути, лекції, семінари з усіх пи­тань, про які йдеться    в  II розділі Програми   «ЗС»-

7.  Видання газет, періодичних бю­летенів, книг, буклетів, листівок, ін-
ших матеріалів за тематикою  «ЗС».

   8.Спв­праця. з екогічними та природо-охороними організаціями, налагод ження «гарячого зв'язку» з най­важливіших міжрегіональних еко­логічних проблем.

    9.Залучення до розв'язання еко­логічних проблем  україн­ців, що проживають за її межами.

  10.Екологічні толоки, мітинги, де­монстрації, марші, походи, бойкоти, пікетування     підприємств,     які   за­бруднюють   середовище.

 

   5. В сфері науки і культури

Розв'язання екологічних проблем, які стоять перед суспільством, вима­гає глибокого дослідження фунда­ментальних проблем еволюції біо­сфери і людини, становлення неосфери, вдосконалення філософських концепцій прогресу суспільства, тех­нологій.

«ЗС» сприятиме організації широ-комаштабних досліджень біосферних явищ, здійсненню сучасного моніторінгу. вивченню генетичних нас­лідків забруднення середовища, створенню інформаційних систем та математичних моделей для прогнозу розвитку екосистем України.

«ЗС» підтримує всілякі гіпотези, ідеї і проекти екологічно раціональ­ного розвитку України, виступатиме за докорінну переорієнтацію відом­чої в своїй основі науки, за створення більш досконалих, гуманістичних форм  організації наукових досліджень.

«ЗС» вважає за необхідне ство­рення громадського інституту еколо­гії України.

«ЗС»  буде сприяти    відродженню народних традицій,   пісень, обрядів, в яких містяться    моральні    основи милосердя, дбайливого ставлення до  .природи, в яких відчуття  єдності людини з усім живим і нерозривним ланцюгом поколінь.

«ЗС» підтримує благородні праг­нення церкви до формування свідо­мості добра, милосердя, пошани,

любові і моральності в людському суспільстві; до відновлення зруйно­ваних та занедбаних культурно-іс­торичних комплексів у їх природно­му оточенні.

6.     У сфері планування, розміщен­ня продуктивних сил,

                використання  природних   ресурсів

«ЗС» буде домагатися режиму найбільшого сприяння тим способам

діяльності, які з допомогою еколо­гічно нешкідливих технологій забез­печуватимуть одержання екологічно чистої продукції. Екологічно шкід­ливі технології повинні бути еконо­мічно невигідними.

«ЗС» наполягає на перегляді цін на всі види природних ресурсів з

тим, щоб їх економічно обгрунто­ваний рівень забезпечував ефектив­ність природокористування і скеро­вував технічний прогрес по шляху, що не погіршує якості життя люди­ни. При цьому оцінка природних багатств повинна охоплювати їх ба­гаторічний рекреаційний потенціал і естетико-виховне значення.

«ЗС» вважає першочерговим зав­данням  приведення розміщення ви­робництв у галузі енергетики, хімії, металургії і машинобудування у відповідність з вимогами оптимізації середовища, збереження рекреа­ційного потенціалу екосистем, допус­тимими екологічними навантаження­ми.

«ЗС» вважає за необхідне доби­ватися зменшення темпів урбаніза­ції, оздоровлення середовища місь­ких англомерацій, в першу чергу, великих промислових центрів України..

«ЗС» вимагає, щоб на потреби відновлення і збереження природно­го середовища виділялися достатні матеріали й кадрові ресурси.

Пропозиції і плани щодо струк­турних змін в економіці, розміщен­ня конкретних виробництв, витрат з централізованих фондів повинні ви­носитись на обговорення, а з ключових питань — на референдум.

«ЗС» вважає за необхідне пере­орієнтацію промислового комплексу України на обмеження розвитку ресурсоємних, багатовідходних галу­зей промисловості на пріоритетний розвиток наукоємних галузей, що не потребують великих затрат при­родних ресурсів і не утворюють значних об'ємів промислових відхо­дів.

«ЗС» виступає за пріоритетний розвиток екологічно чистих видів транспорту, насамперед електрофікованого, за обов'язкову нейтралі­зацію викидів двигунів внутрішньо­го спалення та переведення їх на газове пальне, за розробку і введен­ня в експлуатацію нових, економіч­них двигунів для дорожнього, авіаційного, річкового та морського транспорту.

«ЗС» вважає доцільним виперед­жуючий розвиток громадського тран­спорту, порівняно з особистим авто­транспортом, закликає усіх користуватися велосипедами.

7. В сфері міжнародних контактів

З метою посилення довіри мізк на­родами «ЗС» готовий співпрацюва­ти з усіма урядовими і неурядовими природоохоронними і екологічними організаціями, що сприятиме більшій відкритості суспільства.

«ЗС» наполягатиме на активізації зусиль України на міжнародній арені, зокрема, в галузі охорони навко­лишнього середовщда, добиватиме­ться виконання зобов'язань по охороні природного середовища, взятих на себе Україною згідно з між­народними угодами. «ЗС» разом з тим домагається  більш широкої участі України в міжнародних екологічних органі­заціях, їх залучення до вирішення відродження природи України. Особливу увагу «3€» приді­лятиме взаємодії громадських  ор­ганізацій, окремих громадян різних країн у сфері екології.

Для. досягнення  цілей, якг ставляться «ЗС», необхідно  розів'язати  велику кількість взаємнопов‘язаних проблем глобального регіонального і локального рівя. При цьому «3С» кон­статує, що на сьогоднішній день не вистачає інформації щодо  правових і економічних  механізмів для прийняття оптимальних рішень і їх реалізації. Один з основних напрямків діяльності   «ЗС» — всебічне  сприяння  створенню  таких механізмів.

 

:

 

   8. В сфері збереження ландшафту і   екосистем

вважає своїм завданням все­бічно сприяти загальнонаціонально­му відновленню любові і до своєї малої батьківщини, і до України, і до планети в цілому. Відновлення гармонії біосфери на Україні «ЗС» бачить у збільшенні площі біосфер-них і інших заповідників; водоохо­ронних зон річок, в організації гро­мадської опіки над парками та ін­шими природними об'єктами, збе­реженні повноти генфонду флори і фауни,

«ЗС» виступаг за відродження спотврренних гідромеліорацією малих річок, за відновлення природно-іс­торичних ландшафтів Дніпра, Дні­стра та інших рік України.

Формування техногенних ланд­шафтів повинно допускатися тільки в тих місцях, які визначаються до­пустимими антропогенними наван­таженнями на екосистеми.

9.  В   сільському   господарстві

Враховуючи, що одне з основних багатств України — її сільськогос­подарський потенціал, «ЗС» вважає необхідним зупинити проектування і будівництво екологічно небезпечних виробництв у високопродуктивних сільськогосподарських районах, від­даючи беззаперечну перевагу науко-містким маловідходним технологіям.

«ЗС» вважає своїм найважливішим завданням організацію охорони ук­раїнських чорноземів і грунтів Півдня від ерозії, від катастрофіч­них втрат органічних речовин, погір­шення фізикохімічних і структур­них властивостей грунтів.

Необхідно знизити до розумних меж розораність сільськогосподарсь­ких угідь, відновити затоплені за­плавні луки Дніпра і водороздільні ліси, звести до мінімуму застосування ядохімікатів та інших хімічних методів боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських рослин, впровадити біологічну сис­тему землеробства.

Екномічною основою стабілізації сільського господарства повинні стати множинність форм власності і ведення господарства.

Необхідно зробити економічно ви­гідним виробництво чистих високо­якісних продуктів харчування.

10.  В енергетиці, промисловості та на транспорті

«ЗС» вважає доцільною орієнта­цію на відновлюванні джерела енергії і екологічно прийнятті варіанти теплової енергетики і буде добива­тись збільшення ресурсів, які нап­равляються на їх розвиток. Необхід­но відновити малі ГЕС, розвивати біоенергетику, геліоенергетику на півдні України.

Ми вимагаємо припинити розви­ток атомної енергетики на Україні, як такої, що потребує багато ре­сурсів, веде до значних порушень екосистем України, не має серйоз­них перспектив у майбутньому і яв­ляє собою реальну загрозу народу України і всьому людству.

«ЗС» вважає необхідною розробку та реалізацію комплексу економіч­них та технічних заходів, спрямо­ваних на енергозбереження в про­мисловості, сільському господарстві та побуті.

Питання відпуску електроенергії за кордон та її транзит через елек­тричні мережі України необхід­но вирішувати на засадах регіона­льного госпрозрахунку та суверенітету України.

 

Програма УЕА «ЗС» обговорена

На засіданні Малої Ради УЕА «ЗС»

і прийнята на  ХІІ з‘їзді.

 

 

« До головної сторінки проектів »

(C) 2005-2023 УЕА “Зелений Світ” | Статут
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(066) 690-23-35 Ткаченко Віктор Павлович
(044) 289-16-80, zelsvit2@ukr.net